REKISTERINPITÄJÄ

Globe Hope Oy (Y-tunnus: 1837507-0) Globe Hopen Verkkokauppa Harjutie 14 03100 Nummela

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Seija Lukkala

Puhelin +35840 507 6778

Sähköposti seija.lukkala@globehope.com

REKISTERIN NIMI

Globe Hopen Verkkokaupan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja / tai rekisteröidyn suostumus. Rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

Rekisterin käyttötarkoitus on Globe Hopen Verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää globehope.comin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan tietosuojasääntelyn sallimissa rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  •  Henkilön etu- ja sukunimi
  •  Sähköpostiosoite
  •  Postiosoite
  •  Puhelinnumero
  •  Tiedot käsitellyistä tilauksista
  •  Tilausten Postin seurantatiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi joitakin tietoja saadaan kolmannen osapuolen seurantajärjestelmien kautta, nämä tiedot saattavat sisältää tietokoneen IP-osoitteen, nettiselaimen, sivut, joilla olet Globehope.com sivustolla vieraillut.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT

Tietoja käsittelevät ne Globe Hopen edustajat, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu sekä tapauskohtaisesti muut yrityksen kanssa tehtävän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevät tahot. Lisäksi tietoja käsittelee verkkokauppa-alusta Shopify.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi globehope.comin asiakasrekisterissä olevat häntä koskevat henkilötiedot kirjallisella asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen. Pyyntö tulee toimittaa Globe Hopen rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Globe Hopen rekisterin yhteyshenkilöön, ks. yhteystiedot yllä.

Suostumuksen peruutus ja tietojen poistaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä. Peruutuksen jälkeen suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Jos rekisteröity on esimerkiksi ilmoittanut, että tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Rekisteröidyllä on esimerkiksi oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi valittaa henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Ks. lisätietoja www.tietosuoja.fi

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan verkkosivujen ylläpitäjälle Shopifylle sekä maksupalvelujen tarjoajille, jos se on maksun käsittelyn takia välttämätöntä. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

  1. Globehope.com ei säilytä tietojasi kauempaa kuin on tarve säilyttää tietojasi niihin tarkoituksiin, joihin niitä tarvitaan.
  2. Tiedot, joita varastoidaan verkkosivuston palvelujen ja vaatimusten täyttämiseksi, säilytetään minimissään yhden kuukauden ja maksimissaan 24 kuukauden ajan. Tämä tieto tarkoittaa tietoa, jonka vierailija tarjoaa kirjautumislomakkeiden ja yhteydenottolomakkeiden sekä viestien, puheluiden, sähköpostien yms. muodossa.
  3. Globe Hope selvittää 6 kuukauden välein, mitä tietoja säilyy ja mitä ei.
  4. Jos Globehope.com säilyttää tietoja yli 24 kuukautta eikä tietoja ole käytetty mihinkään tarkoitukseen, tiedot hävitetään.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.

TURVALLISUUS JA REKISTERIN SUOJAUS

Teemme paljon henkilötietojen suojaukseksi, jotta tiedot eivät katoa, niitä ei varasteta, väärinkäytetä, muuteta tai tuhota. Näihin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi palvelinten päivitykset, salasanojen vaihdot, salassapitosopimukset, käyttöoikeuksien rajoitukset.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Globe Hope Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia sekä lisäksi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kaikki Globe Hope Oy:lla työsuhteessa olevat ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen osana työsopimusta.